Handels- en Leveringsvoorwaarden

Handels- en Leveringsvoorwaarden

Onze algemene handels - en leveringsvoorwaarden

Friweg Benelux BV / Spectoparts Tools
Verkoop-,leverings- en betalingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn onderdelen van onze overeenkomsten. Mondelinge bijkomende voorwaarden en veranderingen achteraf zijn slechts geldig, indien zij door ons schriftelijk worden bevestigd.Tegen eventuele handelsvoorwaarden van de koper wordt hiermee uitdrukkelijk bezwaar gemaakt; ze zijn slechts geldig, als zij door ons schriftelijk werden geaccepteerd.Onze offertes zijn vrijblijvend en onverbindend, voor zover zij niet uitdrukkelijk als vast zijn aangeduid. De bestelling van de koper is bindend bij ontvangst van de kopie van de bestelling door de koper bij orderbevestiging of door de uitvoering van de levering.Alle prijzen gelden af ons magazijn Holland. Berekend worden de op dat moment geldende catalogus- en aanbiedingsprijzen, vermeerderd met de verzendkosten. De BTW, alsmede andere belastingen door wettelijke voorschriften, worden afzonderlijk berekend. De verpakking wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen, tenzij anders werd overeengekomen. De in de binnenlandse en buitenlandse industrie gebruikelijke, door de wereldmarkt bepaalde alliage toeslagen zijn evenmin in de prijzen inbegrepen.Bij speciale fabricage behouden wij ons het recht voor, een hoeveelheid te leveren, verlaagd of verhoogd tot aan 10%. Annulering van een opdracht door de koper is bij speciale fabricage’s en bij commissieorders ( artikelen en maten buiten de op dat moment geldige leveran-ciers- catalogus ) uitgesloten. Mondelinge opgaven of uitvoeringen, maten en dergelijke, zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging. Extra kosten, die door opgave van verkeerde maten of gegevens ontstaan, worden aan de koper in rekening gebracht.Ter nakoming van het contract zijn wij gerechtigd de levering uit te voeren. Leveringsdata zijn vrijblijvend, zolang wij deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend hebben geaccepteerd. In gevallen van overmacht waaronder vertraagde, gebrekkige, kwantitatief onvoldoende of niet plaatsvindende eigen bevoorrading resp. levering van grondstoffen of hulpstoffen of ingevallen, waarin de inkoop niet van ons kan worden verlangd, als ook bij bedrijfs- en verkeersstoringen en stakingen zijn wij, zolang dergelijke gebeurtenissen voortduren, niet verplichte te leveren of deswege schaden te vergoeden. Als dergelijke gebeurtenissen langer dan 2 weken duren, zijn wij gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden. De koper draagt het risico van de goederen, ook bij vrachtvrije levering, vanaf het moment, waarop wij, of onze gemachtigden de goederen aan een expediteur hebben afgeleverd of op eigen voertuigen hebben overgeladen, ten einde de goederen naar de ontvanger te transporteren. Is de koper met de afname, ook slechts van een gedeeltelijke levering in gebreke, dan zijn wij na verloop van een door ons te stellen uiterste termijn gerechtigd, schadevergoeding wegens niet nakoming te vorderen. In gebreke stelling is niet nodig, de te vergoeden schade bedraagt 25 % van de koopprijs zonder BTW, ongeacht kopers plicht tot vergoeding der werkelijk geleden schade.Gebreken aan de goederen moeten ons onmiddellijk, uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, door de koper, schriftelijk en gespecificeerd worden aangetoond. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na het ontdekken worden gereclameerd. In ieder geval moet ons
de gelegenheid worden gegeven, de goederen te controleren. Onze aansprakelijkheid, is als volgt beperkt : in het geval van een gebrek
kunnen wij naar onze keus repareren of geheel of gedeeltelijk vervangen. Het claimen van schadevergoeding ten gevolge van gebreken is
uitgesloten. Onze medewerkers in de buitendienst zijn niet gerechtigd goederen terug te nemen. - Alle betalingen moeten in op de factuur vermelde valuta plaatsvinden.Onze facturen moeten worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum Bij overschrijding van de betalingstermijn, brengen wij 1 % rente of meer, per maand in rekening, afhankelijk van de wettelijke rente.In geval van te late betaling zijn wij gerechtigd, ons terug te trekken uit het contract, alle aan de koper verschuldigde dienstverleningen te staken, op welke rechtsgrond zij ook moge berusten. een schadevergoeding te vorderen.Bij niet tijdige betaling is geen ingebrekestelling of aanmaning nodig. De koper is verplicht de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, welke door invordering noodzakelijk worden geacht. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van de openstaande posten plus € 25,=.Betalingen moeten telkens direct aan ons plaatsvinden. Onze medewerkers zijn niet gerechtigd, betalingen in ontvangst te nemen, zonder uitdrukkelijk toestemming van ons kantoor.De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen, geheel of gedeeltelijk, ten aanzien van de door Friweg Benelux BV / Spectoparts Tools in rekening gebrachte levering van goederen en/of verrichte diensten.De geleverde goederen blijven ons eigendom, tot de koper alle op het moment van de uitvoering van dit contract bestaande vordering, inclusief een eventueel bestaand rekening-courantsaldo, heeft betaald. De goederen moeten apart van de nadere goederen van de ontvanger worden opgeslagen, voor zover dit in het bedrijf mogelijk is.
De koper is verplicht, ons op verzoek omvang en opslagplaats van de nog in zijn bezit zijnde in eigendom voorbehouden goederen, mee te delen. Een eigendomsverkrijging van de in eigendom voorbehouden goederen door de koper door be - of verwerking is uitgesloten. Een eventuele be- of verwerking vindt slechts in onze opdracht plaats en voor ons, zonder tegenover derden te verplichten. Vervreemding, verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid is hem verboden. De koper is verplicht, de in eigendom voorbehouden goederen tegen brand en inbraak te verzekeren. Alle vorderingen van de koper op de verzekeraar(s) met het oog op de goederen worden hierbij aan ons overgedragen. Voor schaden van welke aard van de koper, ook voor zover zij in verband staan met gebreke aan het gekochte voorwerp, die door nonchalant begane contractbreuk of ongeoorloofde handelingen van onze wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of anderen, die ons bij de nakoming van het contract helpen, worden veroorzaakt, zijn wij niet aansprakelijk.
Alle geschillen, tussen Friweg Benelux BV / Spectoparts Tools, en koper, die direct of indirect verband houden met koopovereenkomsten en/of verrichte diensten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in de eerste instantie uitsluitend door de bevoegde Rechter in het arrondissement van de verkoper worden beslist. Het Nederlandse Recht is daarop van toepassing.

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als Verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Friweg Benelux BV / Spectoparts Tools gedeponeerd ter Griffie van de arrondissements-rechtbank te Zutphen.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken